Privaatsustingimused

Kliendikogemuse arendus; Privaatsustingimused
Foto: Andreas Erik Rohesalu

Privaatsuspoliitika sisaldab infot selle kohta, kuidas ja milleks Kliendikesksuse arendus OÜ isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist.

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe vaatamise, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega, nagu on kirjeldatud antud privaatsuspoliitikas.

1. Kelle andmeid Kliendikesksuse arendus OÜ töötleb?

Kliendikesksuse arendus OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral saab vastuse aadressilt katri@kliendikesksus.ee

Kliendikesksuse arendus OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kui nad on avaldanud soovi kasutada või on varem kasutanud Kliendikesksuse arenduse OÜ teenuseid. Teatud juhtudel töödeldakse isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Kliendikesksuse arenduse OÜ turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja teenuste  kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töödeldakse selleks, et täita nii lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetset teenust ja teavet. Kui Kliendikesksuse arendus OÜ töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks ettevõtte õigustatud huvi tagada teenuste korrektne ja kvaliteetne osutamine.

Kliendikesksuse arendus OÜ turunduskanalitest (koduleht) kogutakse andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta eesmärgiga mõista klientide huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ning täiustada kodulehe funktsionaalsust. Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks ettevõtte õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ning pakkuda paremaid teenuseid.

Kliendikesksuse arendus OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendikesksuse arendus OÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine
 • kliendile uute teenuste pakkumine
 • teenuste analüüsimine ja täiustamine
 • veebilehe haldamine
 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine
 • kliendi päringutele vastamine

3. Kuidas andmeid kogutakse?

Kliendikesksuse arendus OÜ kogub isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. 

4. Kliendikesksuse arendus OÜ töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

Kliendikesksuse arendus OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

 • kontaktanded: nimi, e-posti aadress ja telefoninumber
 • lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed: kliendi eelistused seoses Kliendikesksuse arendus OÜ teenuste osas ja tagasiside ettevõtte teenuste kohta
 • muud isikuandmed, mille isik on teinud avalikult kättesaadavaks või ettevõttele kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes, nagu nt Facebook

5. Isikuandmete jagamine

Kliendikesksuse arendus OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osalistele, v.a allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult kliendiga suhtlemiseks ja parema teenuse pakkumiseks.

Kliendikesksuse arenduse OÜ võib jagada teadaolevaid andmeid järgmistel juhtudel:

 • võlgade sissenõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid
 • riikliku järelevalve asutuste ja politsei soovil
 • avalik tagasiside kliendi nõusolekul

6. Isikuandmete turvalisus, kasutamine ja säilitamine

6.1 Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on Kliendikesksuse arendus OÜ jaoks oluline. Ettevõte teeb kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Ettevõte kaitseb isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagab andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Kliendikesksuse arendus OÜ on kehtestanud kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks mõistlikud ja piisavad meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. 

6.2 Säilitamistähtaeg

Kliendikesksuse arendus OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vaja. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusjärgseid dokumentide säilitamise nõudeid. Kui isikuandmeid enam ei ole vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, andmed kustutatakse.

7. Kliendi (andmesubjekti) õigused

Kliendil on õigus pääseda ligi Kliendikesksuse arendus OÜ töödeldavatele kliendi enda isikuandmetele ja on õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist. Kui kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Kliendikesksuse arendus OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, peab ta võtma ühendust e-posti aadressil katri@kliendikesksus.ee

7.1 Andmesubjekti õigused

Parandamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandatakse.

Kustutamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.
Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida tema kohta säilitatakse ja mida ta on ettevõttele teada andnud.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sh nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta ühendust aadressil katri@kliendikesksus.ee .
Kui Kliendikesksuse arendus OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni poole.

8. Muud sätted

Kliendikesksuse arendus OÜ võtab õiguse privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Privaatsuspoliitika värskeim versioon on alati saadaval sellel veebilehel.

Privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.